تأثیر ویژگی‌های حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر معاملات با اشخاص وابسته
کد مقاله : 1133-ACC17 (R1)
نویسندگان:
نازنین بشیری منش *1، اکرم فیاض بخش2
1دانشگاه پیام نور بیرجند
2بلوار معلم .نبش معلم 5
چکیده مقاله:
هدف : وجود معاملات با اشخاص وابسته، جزء مواردی است که می تواند منجر به دستکاری های مدیریت یا تجدید ارائه اطلاعات مالی گردد. مکانیزم های راهبری شرکتی باعث نظام دهی به تصمیمات و فعالیت های مدیران شرکت ها و کنترل رفتارهای فرصت طلبانه می شوند. در این پژوهش تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن نظام راهبری شرکتی بر معاملات با اشخاص وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روش: ویژگی های کمیته حسابرسی شامل تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، تعداد اعضای کمیته و استقلال کمیته حسابرسی و ویژگی های حسابرسی داخلی اندازه و سابقه فعالیت واحد حسابرسی داخلی می باشد. فرضیات پژوهش با استفاده از اطلاعات 163 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1396 (شامل 815مشاهده شرکت ـ سال) و به‎کارگیری رگرسیون چندمتغیره با داده های پانل آزمون و تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در میان ویژگی های حسابرسی داخلی، سابقه فعالیت واحد حسابرسی رابطه مثبت و معنادار و اندازه واحد حسابرسی رابطه منفی و معنادار با معاملات با اشخاص وابسته دارد. به عبارت دیگرعملکرد بهتر واحد حسابرسی داخلی متوجه سابقه فعالیت و تجربه آن نمی باشد. در میان ویژگی های کمیته حسابرسی، تعداد اعضای کمیته رابطه مثبت و معنادار و استقلال کمیته رابطه منفی و معنادار با معاملات با اشخاص وابسته دارد به عبارت دیگر هرچه استقلال کمیته حسابرسی بیشتر باشد بعد نظارتی تقویت می شود. همچنین نسبت اعضای کمیته با تخصص مالی رابطه معنادار با معاملات با اشخاص وابسته ندارد.
کلیدواژه ها:
معاملات با اشخاص وابسته، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است