تأثیر حسابرس متخصص بررابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری مالی
کد مقاله : 1130-ACC17 (R3)
نویسندگان:
مرتضی حشمتی *1، علی اصغر متقی2، احمد محمدی2
1گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو، آذربایجان شرقی، اسکو، ایران
2گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
چکیده مقاله:
هدف: تاثیر حسابرس متخصص در روابط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد و متفاوت از سایر روش‌ها، در این پژوهش به دنبال بررسی نقش میانجی‌گری حسابرس متخصص در رابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری مالی هستیم.
روش: متغیر وابسته این پژوهش کیفیت گزارشگری مالی و متغیر مستقل آن مالکیت نهادی می‌باشد. همچنین در این پژوهش از حسابرس متخصص به عنوان متغیر میانجی‌گر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از در نظر گرفتن شرایط تعداد 111 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. دوره پژوهش 10 سال (1385 تا 1394) می‌باشد که داده های مورد نیاز از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر گزارش‌های عضو نمونه استخراج شده است. برای آزمون فرضیات از رگرسیون و برای تعیین نقش میانجی حسابرس متخصص در رابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری مالی از آزمون میانجی‌گری سوبل-گودمن استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشانگر این موضوع است که حسابرس متخصص نقش میانجی در رابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت گزارشگری مالی ایفا می‌کند. به بیان دیگر، مالکان نهادی با انتخاب حسابرسان متخصص، کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشند.
کلیدواژه ها:
کیفیت گزارشگری مالی ، مالکیت نهادی، تخصص حسابرس در صنعت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است