افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت‌های خانوادگی در مقابل غیر خانوادگی
کد مقاله : 1128-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمود لاری دشت بیاض *1، تکتم صافدل دلوئی2، مصطفی کریم زاده شهری3، مهسا بهنام راد2
1استادیار گروه اموزشی حسابداری-دانشگاه فردوسی مشهد-مشهد- ایران
2دانشگاه فردوسی مشهد
3دانشگاه ازاد واحد قائنات
چکیده مقاله:
هدف: اصلی پژوهش حاضر، در وهله‌ی اول بررسی رابطۀ بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار و در وهلۀ دوم بررسی اثر مالکیت خانوادگی بر رابطۀ مذکور می‌باشد.
روش: در این پژوهش برای اندازه‌گیری افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی از روش تحلیل محتوی و ارزش بازار با استفاده از نسبت کیوتوبین محاسبه شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 112 شرکت و دورۀ مطالعه، سال‌های 1386 تا 1395 را در بر می‌گیرد. آزمون فرضیه‌های پژوهش از طریق داده‌های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم‌یافته صورت پذیرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش بازار رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و از طرفی مالکیت خانوادگی نیز اثر معناداری بر رابطۀ مذکور ندارد. علاوه براین یافته‌ها نشان داد که بین اندازۀ شرکت و ارزش بازار رابطۀ منفی و معنادار و بین اهرم مالی، بازده دارایی‌ها، سلامت مالی و نسبت مخارج سرمایه‌ای با ارزش بازار رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
ارزش بازار، افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مالکیت خانوادگی، بورس اوراق بهادار تهران
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است