شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت ها و واکنش بازار سرمایه به آن
کد مقاله : 1127-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محسن لطفی *1، افسانه دلشاد2
1استادیار گروه حسابداری، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
2دانشجوی دکتری مدیریت مالی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.
چکیده مقاله:
هدف:این پژوهش باهدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر استمرار تجدید ارائه صورت‌های مالی و واکنش بازار سرمایه نسبت به آن؛ در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسیده است.

روش:به ‎منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد ۱۰۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۵ انتخاب شدند. همچنین از روش تجزیه و تحلیل داده‌های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره از طریق نرم‌افزار Eviews 9 جهت آزمون فرضیه‌ها و تخمین ضرایب استفاده گردید.

یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدکه ویژگی‌های حسابرسی(تأخیرگزارش حسابرسی، ویژگی‌های تخصص حسابرس در صنعت، اندازه و تغییر حسابرس) در مجموع تأثیر معناداری بر استمرار تجدید ارائه صورت‌های مالی نداشته است و به عنوان عاملی تأثیرگذار نتوانسته است استمرار تجدید ارائه صورت‌های مالی را تعیین نماید.مجموع نتایج ویژگی‌های مربوط به نوع و ماهیت تجدید ارائه انجام شده نشان می‌دهدکه از مجموع چهار متغیر بررسی شده، تأثیر متغیرهای تعداد آیتم‌های متأثر از تجدید ارائه،خالص تغییرات سود انباشته و کاهش سود انباشته دارای تأثیر معنادار بر استمرار تجدید ارائه بوده و متغیر کاهش درآمد تأثیر معناداری بر استمرار تجدید ارائه صورت‌های مالی نداشته است.همچنین اندازه شرکت و درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر معناداری بر استمرار تجدید ارائه صورت‌های مالی نداشته است. علاوه براین؛ با افزایش استمرار تجدید ارائه صورت‌های مالی شاهد واکنش معنادار بازار سرمایه و افزایش بازده غیرعادی در زمان اعلان تجدید ارائه صورت‌های مالی بوده‌ایم که شاید بتوان یکی از دلایل این امر را بهبود شفافیت و افزایش کیفیت و صحت اطلاعات مالی در نتیجه انجام تجدید ارائه صورت‌های مالی دانست.
کلیدواژه ها:
استمرار تجدید ارائه صورت‌های مالی، ویژگی‌های حسابرسی، ویژگی‌های شرکت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است