تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1126-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمدرضا مهربان پور *1، معصومه کاظمی2
1گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
2دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود و همچنین بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین آنها می‌باشد.
روش‌: اطلاعات 76 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳91 تا ۱۳۹6 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثر تصادفی بررسی و آزمون شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته رابطه معناداری با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی دارد و کیفیت حسابرسی به‌عنوان متغیر تعدیل گر، تأثیر معناداری بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود تعهدی دارد، ولی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی تأثیر معناداری ندارد. با توجه به اهمیت تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود لازم است مؤسسات حسابرسی به معاملات اشخاص وابسته توجه بیشتری داشته باشند و سازمان بورس شرکت ها را ملزم به ارائه هر چه شفاف تر اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته کنند.
کلیدواژه ها:
معاملات با اشخاص وابسته، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است