تأثیر افق زمانی تصدی مدیرعامل بر مدیریت سود تعهدی و واقعی: سال‌های ابتدایی و سال‌های پایانی
کد مقاله : 1124-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمود لاری دشت بیاض1، تکتم صافدل دلوئی *2
1استادیار گروه اموزشی حسابداری-دانشگاه فردوسی مشهد-مشهد- ایران
2دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
هدف: مدیریت سود به معنای استفاده از روش‌های حسابداری جهت اعمال قضاوت‌ها و تصمیمات از پیش اتخاذ شده در گزارش‌های مالی و ساختار معاملات است و با هدف دستیابی به اهداف مدنظر صورت می‌گیرد. در این میان نقش محوری مدیرعامل و اختیاراتی که در شرکت از جانب هیئت‌مدیره و سهامداران به وی داده شده است، پررنگ‌تر از سایرین می‌باشد.
روش: در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افق زمانی (سال‌های ابتدایی و پایانی) تصدی مدیرعامل شرکت بر مدیریت سود تعهدی و واقعی در بازۀ زمانی سال‌های 1389 تا 1396 پرداخته شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از نمونه‌ای متشکل از‌ 122 شرکت (976 مشاهده سال_شرکت) به روش حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که افق زمانی (سال‌های ابتدایی و پایانی) تصدی مدیرعامل شرکت اثر مثبت و معناداری بر مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
نوآوری: در ارتباط با افق زمانی تصدی مدیرعامل و مدیریت سود تحقیقاتی در سطح بین‌المللی انجام شده است که شواهد مربوط به دیگر کشورها (عمدتأکشورهای توسعه‌یافته) با توجه به محیط قانونی، الزامات و ساختارهای راهبری متفاوت به گونه‌ای دقیق قابل تعمیم به ایران نمی‌باشد. علاوه براین، تحقیقات در ایران تنها به تأثیر تعداد سال‌های تصدی مدیریت ارشد بسنده کرده و تأثیر افق زمانی تصدی مدیرعامل (سال‌های ابتدایی و پایانی) بر مدیریت سود را بررسی نکردند.
کلیدواژه ها:
افق زمانی تصدی مدیریت ارشد، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی، شهرت مدیریت ارشد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است