نقش تفکر سیستمی بر قضاوت حرفه‌ای‌حسابرس
کد مقاله : 1120-ACC17
نویسندگان:
علی اکبر رجبی1، محسن تنانی *2
1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد چالوس و مدرس دانشگاه آزاد اسلامشهر
2استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: قضاوت حرفه‌ای حسابرس و تصمیم‌گیری در حسابرسی صورت‌های مالی به دلیل آن‌که مستقیماً بر کیفیت حسابرسی تأثیر می‌گذارد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین ضروری است عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس شناسایی و مطالعه گردند.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تفکر سیستمی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس می‌باشد.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی از نوع مقطعی و به جهت
بررسی چگونگی تأثیر متغیرها همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 270 نفر از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که تفکر سیستمی با ضریب 92 درصد بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی پژوهش نشان داد که متغیرهای تفکر پویا با شدت 87 درصد، تعامل با شدت 51 درصد، منطق سیستمی با شدت 40 درصد، فرآیند محوری با شدت 63 درصد، یادگیری مداوم با شدت 34 درصد و در درک مدل‌های ذهنی با شدت 23 درصد بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند.
کلیدواژه ها:
تفکر سیستمی، تفکر پویا، تعامل، منطق سیستمی، فرآیند محوری، یادگیری مداوم، درک مدل‌های ذهنی، قضاوت حرفه‌ای حسابرس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است