بررسی نقش IFRS و XBRL در گزارشگری مالی
کد مقاله : 1119-ACC17
نویسندگان:
حسن یزدیفر1، محسن دهمرده قلعه نو2، فاطمه صفری سرچاه3، حمید زارعی *4
1پروفسور حسابداری، دانشگاه سالفورد، منچستر، انگلستان.
2عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان، سیستان و بلوچستان، ایران
3دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران
4کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، حسابرس دیوان محاسبات فارس، ایران
چکیده مقاله:
هدف: از تحولات شگرفی که درزمینه گزارشگری مالی و فناوری اطلاعات رخ‌داده است، می‌توان به IFRS و XBRL اشاره نمود. پژوهشگران متعددی بر این باورند که IFRS موجب کارایی مؤثر بازارهای مالی و ارائه اطلاعات باکیفیت می‌شود. همچنین محققان زیادی تأکید دارند XBRL انقلابی در گزارشگری مالی است و موجب می‌شود اطلاعات مالی به‌موقع برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مهم فراهم شود که از مصادیق بارز فرضیه بازار کاراست؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی به‌کارگیری همزمان IFRS و XBRL و نقش آن در گزارشگری مالی است.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و رویکرد تجزیه‌وتحلیل توصیفی به بررسی هدفمند موضوع در بخش‌های مختلف 1. پیشینه، ضرورت و مفهوم XBRL، 2. فرضیه بازار کارا، 3. XBRL و ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی، 4. XBRL و بهبود کیفیت ارائه گزارشگری مالی، 5. طبقه‌بندی گزارشگری مالی و ارائه مفاهیم حسابداری در XBRL، 6. سازگاری XBRL با IFRS و 7. به‌کارگیری IFRS و XBRL در ایران می‌پردازد.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج مطالعه حاضر نشان از افزایش اهمیت XBRL برای دستیابی به اهداف IFRS دارد. در این راستا تأکید می‌شود گزارشگری مالی از قالب سنتی HTML و PDF به سمت پیاده‌سازی XBRL حرکت کند و امکان تبادل و استخراج خودکار داده‌ها برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران فراهم گردد.
دانش‌افزایی: به نظر می‌رسد رویکرد به‌کارگیری همزمان IFRS و XBRL موجب کارایی بیشتر گزارشگری مالی در سراسر جهان و ایران خواهد شد. ازاین‌رو به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می‌شود دستورالعمل خاصی را برای به‌کارگیری این رویکرد توسط شرکت‌های بزرگ جهت بسترسازی طی سال‌های آتی موردتوجه قرار دهد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: IFRS، XBRL، گزارشگری مالی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است