بررسی تأثیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر بازار سهام
کد مقاله : 1117-ACC17 (R1)
نویسندگان:
احمد ناصری1، علیرضا فیروزکوهی2، سید محمد سلیمانی3، حمید زارعی *4
1استادیار حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، ایران
4کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، حسابرس دیوان محاسبات فارس، ایران
چکیده مقاله:
هدف: تاکنون پژوهشگران مختلفی بهبود وضعیت بازار سهام را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزایای به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برشمرده‌اند، زیرا بر این باورند این استانداردها موجب کارآمدی و کارایی مؤثر بازارهای سرمایه می‌شود؛ همچنین همگرایی بیشتر این استانداردها موجب می‌شود شـرکای بازار سرمایه اطلاعاتی باکیفیت داشته باشند و بهتر تصمیم‌گیری کنند؛ ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر واکاوی نتایج پژوهش‌های تجربی پیشین درباره تأثیر به‌کارگیری استانداردهای پیش‌گفته بر بازار سهام در سراسر جهان است.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و رویکرد تجزیه‌وتحلیل توصیفی به بررسی هدفمند استانداردهای پیش‌گفته و نقش آن در ارتقا بازار سهام در بخش‌های مختلف 1. درک سرمایه‌گذاران از استانداردهای پیش‌گفته، 2. تأثیر این استانداردها بر تحلیل‌ها و پیش‌بینی بازار، 3. سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی و 4. نقدینگی بازار و بهای سرمایه بکار گرفته‌شده می‌پردازد.
یافته‌ها: به‌طورکلی یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی موجب بهبود شرایط پیش‌بینی بازار سهام، افزایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی، افزایش نقدینگی بازار و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شده است.
دانش‌افزایی: با توجه به نوپا بودن استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران و کم بودن پژوهش‌های تجربی داخلی در این زمینه، در مطالعه حاضر امکان استفاده از نتایج پژوهش‌های تجربی پیشین فراهم آمده و مبانی نظری مختصری در رابطه با تأثیر به‌کارگیری استانداردهای پیش‌گفته بر بازار سهام ارائه‌شده که مشوق پژوهشگران داخلی برای انجام پژوهش‌های تجربی مرتبط در بورس اوراق بهادار تهران نیز است.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی، پیش‌بینی بازار سهام، نقدینگی بازار، هزینه حقوق صاحبان سهام.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است