بررسی تاثیر ساختار سرمایه وساختار بدهی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1115-ACC17 (R2)
نویسندگان:
مهدی مهرآور1، حامد کارگر *2
1مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار سرمایه و ساختار بدهی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. اجتناب از مالیات به معنی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کاهش مالیات پرداختی می باشد وکاهش قابل توجهی در سود قبل از مالیات را به دنبال دارد، این امر با سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی که در آمد حاصل از آن معاف از مالیات است امکان پذیر می باشد و باعث جلوگیری از انتقال وجه نقد از سهام داران به سوی دولت خواهد شد. شرکت هایی که به طور مستمر به این امر تمرکز دارند در ساختار سرمایه خود سطح بدهی به دارایی بالاتری را دارا می باشند.
روش: پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون می باشد. و جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک170 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و در دوره زمانی6 ساله بین سال های1391 تا1396 مورد تحقیق قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد ساختار سرمایه اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد به طوری که شرکت هر چه بیشتر در جهت تامین مالی خود از طریق استقراض اقدام کند و مبالغ بدهی خود را بالاتر ببرد، بیشتر در راستای اجتناب مالیاتی حرکت کرده است و به این هدف خود دست می یابد. هم چنین بدهی های بلند مدت رابطه معکوس با اجتناب مالیاتی، ولی بدهی های کوتاه مدت شرکت رابطه مستقیمی با اجتناب مالیاتی دارند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، ساختار بدهی، اجتناب مالیاتی، نسبت بدهی بلند مدت، نسبت بدهی کوتاه مدت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است