نقش تعدیلگرکیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی وریسک افت آتی قیمت سهام
کد مقاله : 1114-ACC17 (R2)
نویسندگان:
مهدی مهرآور1، حامد کارگر *2
1مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و ریسک افت آتی قیمت سهام شرکت ها می باشد. ارتباطات سیاسی از علوم جدید میان رشته ای (علوم سیاسی وعلوم اجتماعی) می باشد که موضوع بحث آن روابط سیاسی موجود در اجتماعات و تاثیر گرفتن عناصر مختلف جوامع از این ارتباطات می باشد، یکی از این عناصر، اقتصاد کشورها می باشد که باعث بوجود آمدن موضوع اقتصاد سیاسی می گردد و به حضور دولت مردان در بازار و نفوذ آن ها در شرکت های تجاری اشاره دارد.
روش: پژوهش حاضر، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون لوجیستیک (لوجیت) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک،130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره زمانی7 ساله، بین سال های1390 تا1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش، ارتباط معناداری را بین ارتباطات سیاسی و ریسک افت آتی قیمت سهام نشان می دهد، هم چنین در فرضیه دوم پژوهش، ارتباطی معکوس بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک افت آتی قیمت سهام وجود دارد. فرضیه سوم پژوهش، نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی اثر تعدیلی معنادار بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و ریسک افت آتی قیمت سهام دارد، پس هر چه شرکت شفافیت در صورت های مالی داشته باشد کمتر دچار افت قیمت سهام در آینده خواهد شد.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی:ارتباطات سیاسی،ریسک افت آتی قیمت سهام، کیفیت گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار تهران
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است