بررسی تأثیر نقش میانجی‌گری تقسیم سود نقدی بر رابطه بین معیارهای راهبری شرکتی و جریان نقدی آزاد
کد مقاله : 1111-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمدرضا مهربان پور *1، حسین علیپور لندی2
1گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
2پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده مقاله:
هدف: فرضیه جریان نقدی آزادِ تئوری نمایندگی این موضوع را طرح می‌نماید که نگهداشت وجوه نقدی اضافی آزادی عمل مدیران را افزایش داده و این انگیزه را برای آنان فراهم می‌کند تا منافع خود را دنبال کنند. در مقابل سازوکار‌های راهبری شرکتی و سود تقسیمی نقدی به عنوان ابزاری برای کاستن از انگیزه فوق مطرح می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نقش میانجی‌گری تقسیم سود نقدی بر رابطه بین معیارهای راهبری شرکتی و سطح جریان نقدی آزاد است.
روش: مدل‌های رگرسیون خطی برای بررسی چنین روابطی از داده‌های 121 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال‌های 1387 تا 1396 مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای بررسی معناداریِ تأثیر میانجی‌گری علاوه بر استفاده از روش بارون و کنی، از آزمون سوبل نیز استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که تأثیر میانجی‌گری جزئیِ تقسیم سود در رابطه بین استقلال هیأت‌مدیره و درصد سهام در اختیار سهامداران نهادی با سطح جریان نقدی آزاد مورد تأثید قرار گرفته است. نتایج نقش عمده مدیران غیرموظف و سهامداران نهادی در راهبری شرکتی را تأیید می‌کنند. این سازوکار‌های راهبری در حفظ منافع سهامداران از طریق سیاست تقسیم سود نقدی سخاوتمندانه سهیم هستند. علاوه‌براین، نتایج نشان می‌دهند که فرضیه مرتبط با نقش جبهه‌گیری مالکیت مدیریتی در مقابل فرضیه مرتبط با نقش همگرایی آن مورد تأیید قرار گرقته است. این نتیجه حکایت از آن دارد که مدیران قدرتمند، ترجیحات انباشت اضافی وجه نقد در راستای منافع خود را دنبال می‌کنند.
کلیدواژه ها:
سود تقسیمی نقدی، جریان نقدی آزاد، استقلال هیأت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، سهامداران نهادی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است