تأثیر پیش بینی مدیران از فروش آتی بر ریسک شرکت در دوره کاهش فروش با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ
کد مقاله : 1108-ACC17
نویسندگان:
زهرا مقدم *، غلامرضا منصورفر، حمزه دیدار
گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:
هدف: یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، کمک به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیات بهینه سرمایه گذاری است. ایجاد یک دوره کاهش فروش، باعث اختلال در روند سری زمانی درآمدها شده و این موضوع از قابلیت پیش بینی شوندگی آنها می کاهد. بنابراین مدیران برای بازسازی الگوی سود نرمال و موردانتظار سرمایه گذاران، لازم است به اخبار منفی ناشی از کاهش فروش و سود شرکت، پاسخ مناسب دهند که نوع پاسخ مدیران سودآوری شرکت ها را متأثر می کند. بر این اساس، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر پیش بینی مدیران از فروش آتی بر ریسک شرکت هایی است که کاهش فروش را تجربه کرده اند.
روش: در این پژوهش، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش و تفکیک شرکت ها به شرکت های دارای مدیران خوش بین و بدبین، از نسبت حاشیه سود عملیاتی استفاده شده و جامعه آماری پژوهش، 102 شرکت و در بازه زمانی 1396-1386 می باشد. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش، از جدیدترین الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، یعنی مدل رگرسیونی فاما-فرنچ پنج عاملی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای مدیران خوش بین، ریسک مطلوب بیشتر از ریسک نامطلوب می باشد، اما در شرکت های دارای مدیران بدبین، تفاوت معناداری بین ریسک مطلوب و نامطلوب وجود ندارد. همچنین در شرکت های دارای مدیران خوش بین، تغییرات ریسک مطلوب، در دوره بعد از کاهش فروش نسبت به دوره قبل از کاهش فروش، افزایشی است.
کلیدواژه ها:
کاهش فروش، ریسک مطلوب، ریسک نامطلوب، مدل پنج عاملی فاما-فرنچ.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است