بررسی تاثیر ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عدم قطعیت وظیفه بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
کد مقاله : 1107-ACC17 (R2)
نویسندگان:
سمیه رمضانی *1، بیژن عابدینی2
1کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، ایران
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، ایران
چکیده مقاله:
هدف : بررسی تاثیر ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری و عدم قطعیت وظیفه بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان می باشد.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.این تحقیق متغیرهای ساختاری در سازمان (عدم قطعیت وظیفه، تنوع پذیری وظیفه و تحلیل پذیری) را در نظر گرفته و ارتباط آن را با خصوصیات سیستم های اطلاعاتی حسابداری (دامنه، بهنگام بودن، تجمیع و یکپارچگی) سنجیده و در نتیجه تاثیر آن را بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی می سنجد. در راستای انجام تحقیق از میزان رضایت کاربران به عنوان معیاری جهت انداره گیری عملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری استفاده شده است. بعنوان نمونه از پاسخ های 315 نفر از کارمندان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان استفاده شد. جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و توسط مدلهای رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته ها: بررسی نتایج نشان داد هر مولفه تغییرپذیری سیستم اطلاعاتی حسابداری (تنوع و تحلیلپذیری) تاثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری دارند. همچنین در خصوص مولفههای خصوصیات سیستم اطلاعاتی حسابداری نتایج نشان داد دامنه اطلاعات، موقع بودن و تجمیع و یکپارچگی بر عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری تاثیر مثبت و معنیداری داشتند .به عبارتی تنوعپذیری در کنار خصوصیات سیستم اطلاعاتی حسابداری منجر به بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری میگردد.
کلیدواژه ها:
سیستم اطلاعاتی حسابداری، عدم قطعیت وظیفه بموقع بودن، تجمیع و یکپارچگی اطلاعات، رضایت کارکنان، عملکرد سیستمهای اطلاعاتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است