چشم انداز حسابداری و حسابرسی در عصر تحلیل داده‌های بزرگ
کد مقاله : 1106-ACC17 (R1)
نویسندگان:
عباس دادرس *1، رضوان حجازی2
1دانشجوی دکتری حسابداری پردیس البرز دانشگاه تهران
2استاد حسابداری، دانشگاه خاتم
چکیده مقاله:
هدف: این ایده که داده‌ها، ایجاد ارزش تجاری می‌نمایند جدید نیست، با این حال، استفاده موثر از داده‌ها، به رکن اساسی رقابت کسب و کار تبدیل شده‌است. کسب و کار همیشه می‌خواهد بینشی از اطلاعات را به منظور تصمیم‌گیری بهتر، دقیق‌تر و واقعی‌تر، بدست آورد. در این پژوهش نقش و تأثیر تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ بر آینده حرفه در سه مقوله حسابداری، حسابداری مدیریت و حسابرسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
روش: این پژوهش مروری با رویکرد بهترین شواهد که ترکیبی از روش‌های مرور نظام‌مند با تمرکز بر مطالعات منفرد و مباحث ماهوی روش مرور روایتی با تمرکز بر بهترین شواهد در تحقیقات انجام شده طی دهه اخیر است، به جمع‌بندی مطالب و یافته‌های جدید این حیطه پرداخته و با ارزیابی نقادانه و تعیین مشکلات، به ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی می‌پردازد.
یافته‌ها: برخلاف پیش‌بینی‌های انقراض حرفه حسابداری و حسابرسی، حسابداران و حسابرسان هنوز می‌توانند در دنیای تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ ایجاد ارزش نمایند. آنها که با تجزیه و تحلیل داده‌های ساختاریافته آشنا و دارای دانش و بینش اصول تجارت هستند، کار با داده‌های بدون‌ساختار نیز برایشان مقدور خواهد بود و می‌توانند دانشمندان داده را در تجزیه و تحلیل اکتشافی داده‌های بزرگ، حمایت کنند. بنابراین، به جای جایگزینی حسابداران و حسابرسان با سیستم‌های خودکار، ما استدلال می‌کنیم که تجزیه و تحلیل داده های بزرگ مکمل مهارت‌های آنها است و حتی در برخی موارد، سبب افزایش تقاضای برای حسابداران و حسابرسان دارای تخصص تحلیل‌ داده‌های بزرگ می‌گردد.
کلیدواژه ها:
تحلیل داده، داده‌های بزرگ، حسابداری، حسابرسی، فناوری اطلاعات
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است