کیفیت اطلاعات حسابداری
کد مقاله : 1105-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمد کاشانی‌پور1، غلامرضا کرمی1، محسن مرادی جزء *2
1دانشگاه تهران
2دانشجو
چکیده مقاله:
هدف: اطلاعات و حسابداری به عنوان ذات و جوهره‌ای از محیط اقتصادی می باشند. اطلاعات و گزارش‌های مالی به افراد کمک می کنند تا در این محیط تصمیم‌گیری کنند از دیدگاه سنتی اطلاعات حسابداری دارای دو نقش آگاهی دهندگی و مباشرت هستند. نقش آگاهی دهندگی از تقاضای سرمایه‌گذاران برای اطلاعات جهت پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی و ارزیابی ریسک آن‌ها نشات می‌گیرد. هدف این مطالعه، بررسی مباحث مربوط به کیفیت اطلاعات حسابداری است. بدین منظور، ابتدا مفاهیم اطلاعات، کیفیت و نقش کیفیت اطلاعات در حسابداری بررسی شده و در ادامه کیفیت سود به عنوان یکی از مهمترین سازه های کیفیت اطلاعات حسابداری تشریح می‌شود.
روش‌: در این نوشتار، به صورت مروری، ادبیات نظری مربوط به اطلاعات و نقش کیفیت اطلاعات در حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور، ابتدا مفهوم اطلاعات به صورت عمیق مورد بازخوانی قرار می گیرد. سپس، نظریه های مربوط به کیفیت اطلاعات در ادبیات حسابداری و همچنین مدیریت تشریح می‌شود.
یافته‌‌ ها: بررسی ادبیات نظری نشان می دهد که برای کیفیت اطلاعات حسابداری از معیارهای مختلفی استفاده شده است. در این میان، مهمترین و پیچیده‌ترین سازه استفاده شده برای نشان دادن کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت سود می‌باشد که برای کمی پذیری آن نیز مدل های مختلفی ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
داده، اطلاعات، کیفیت، سود
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است