حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی، مسئولیت اجتماعی و هزینه‌های نمایندگی
کد مقاله : 1102-ACC17 (R1)
نویسندگان:
قدرت الله طالب نیا1، سهیلا عسکری حسن آبادی *2
1دانشیار، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
2مربی، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا، ایران
چکیده مقاله:
هدف:.در پژوهش حاضر به بررسی حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی با بهره‌گیری از یک رویکرد تعدیلی- میانجی مسئولیت اجتماعی و هزینه نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله بین سال‌های 1389 الی 1396 است که براساس روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک تعداد 134 شرکت و درمجموع 1072 سال-شرکت به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و ازنظر روش گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های توصیفی-همبستگی قرار دارد که به‌منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های مربوط به مدل‌های رگرسیونی خطی چندگانه بهره گرفته شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان می‌دهد، مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط بین حساسیت جریانات نقدی و سرمایه‌گذاری را تعدیل می‌کند. هم‌چنین، هزینه‌های نمایندگی به‌عنوان میانجی بر اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر جریانات نقدی و سرمایه‌گذاری شرکت عمل می‌کند.
کلیدواژه ها:
حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی، مسئولیت اجتماعی، هزینه‌های نمایندگی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است