تأثیر پویایی عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی
کد مقاله : 1098-ACC17 (R1)
نویسندگان:
اسلام شیرالی *1، علی محمودی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، رامهرمز،ایران
2عضو هیات علمی،گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
چکیده مقاله:
هدف: یکی از ویژگی های بارز هر محیط اقتصادی، عدم اطمینان محیطی می باشد و تصمیمات درست و عقلایی برمبنای اطلاعاتی گرفته می شود که ریسک و شرایط اطمینان را تشریح کند و یا حداقل به شناخت آن کمک نماید. مهمترین جزء یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد، گزارشگری مالی آن است. مدیران سعی دارند با استفاده از اختیار خود و انعطاف پذیری ناشی ازبکارگیری استانداردهای حسابداری، تأثیر عدم اطمینان محیطی را در رقم گزارش شده سود حسابداری کاهش دهند. این پژوهش به بررسی تاثیر پویایی عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی،در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
روش: جهت آزمون فرضیات از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و در نهایت 120 شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1395 به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفتند
یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که با مداخله پویایی عدم اطمینان محیطی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی تضعیف می شود.

واژگان کلیدی: عدم اطمینان محیطی، مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی
کلیدواژه ها:
عدم اطمینان محیطی، مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است