رایانش ابری در حسابرسی: ریسک، امنیت و پروتکل های امنیتی حسابرسی
کد مقاله : 1093-ACC17 (R3)
نویسندگان:
احمد عبداللهی *1، آزاده فاتحی2
1گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران
چکیده مقاله:
هدف: با پیشرفت فناوری اطلاعات نیاز به انجام کارهای محاسباتی و ذخیره-سازی داده ها در همه جا و همه زمان به وجود آمده است. این مساله توسعه سریع یک مدل محاسباتی جدید به نام محاسبات ابری (رایانش ابری)را فراهم آورده است. رایانش ابری به شهرت بسیار زیادی در محیط های تجاری دست یافته است. دنیای حسابداری و حسابرسی نیز از این قائده مستثنی نمی باشد. حسابداری ابری یک موضوع داغ دنیای حسابداری در حال حاضر می باشد. اگر چه محاسبات ابری دارای مزایای مختلفی برای کاربران است اما این تکنولوژی با برخی مسائل از جمله حفاظت ضعیف در برابر مسائل امنیتی و مقررات مواجه است و با توجه به این موضوع که امنیت داده‌ها و اطلاعات موضوعی با اهمیت در حسابرسی می‌باشد بنابراین ربط پذیری رایانش ابری به کنترل های داخلی و فرآیند حسابرسی واضح و مبرهن است. این مقاله بر روی موضوعات مرتبط با محاسبات ابری و امنیت داده های ذخیره شده در ابر و نیز پروتکل های حسابرسی در ارتباط با امنیت رایانش ابری تمرکز دارد.
روش: با بررسی کتابخانه ای به مدل های سرویس دهی در محاسبات ابری، مسائل امنیتی و حسابرسی و پروتکل های رایانش ابری پرداخته شده است.
یافته ها: آگاهی حسابرسان از رایانش ابری، مسائل امنیتی و پروتکل های مطرح شده در زمینه حسابرسی رایانش ابری منجر به شناخت بهتر حسابرسان از فرآیند مالی و حسابرسی می شود.
کلیدواژه ها:
محاسبات ابری، مسائل امنیتی رایانش ابری، حسابرسی رایانش ابری، پروتکل های امنیتی حسابرسی ابری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است