بررسی رابطه رقابت بازار محصول و اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت‌ها
کد مقاله : 1091-ACC17 (R1)
نویسندگان:
مهدی صفری گرایلی1، داود حسن پور *2
1گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.
2گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: امروزه رقابت‌پذیری، یک موضوع محوری در سطح دنیا می‌باشد، که از آن به‌عنوان وسیله‌ای جهت دست‌یابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می‌شود. یکی از ویژگی‌های شرکت موفق، برخورداری از قدرت رقابت‌پذیری است. درعین‌حال ویژگی بارز شرکت‌های ناموفق، عدم برخورداری از این قدرت است. این پژوهش به بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر اثربخشی کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
روش: این تحقیق بر روی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس ایران و در بازه زمانی 5 ساله از 1392 تا 1396 و با استفاده از آزمون مدل‌های رگرسیون لجستیک تأثیر بین دو متغیر را بررسی کرده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که رقابت بازار محصول بر اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معکوس دارد. درواقع با افزایش رقابت بازار محصول، اثربخشی کنترل‌های داخلی کاهش می‌یابد. یافته‌های پژوهش ضمن پر کردن خلأ تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می‌تواند برای مدیران، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران بازار سرمایه در امر تصمیم‌گیری مفید باشد.
کلیدواژه ها:
رقابت بازار محصول، اثربخشی کنترل های داخلی، بورس اوراق بهادار.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است