بررسی تاثیرراهبری شرکتی وتخصص حسابرس درصنعت بر راندمان معاملاتی سهام وریسک خاص شرکتها(مدل D-CAPM)
کد مقاله : 1088-ACC17
نویسندگان:
سعید صمیمی *1، مهدی زینالی2
1دانشجوی دکترا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تبریز
2استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: برای دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری ازعوامل مهم وکلیدی محسوب می‌شود. تحلیل و تصمیم‌گیری درخصوص ریسک قابل تحمل در سرمایه‌گذاری و کسب بازده مورد انتظار، در شرکت‌هایی که راهبری شرکتی قوی تری دارند و گزارش‌های حسابرسی باکیفیت‌تری ارائه می‌دهند، برای سرمایه‌گذاران آسوده تراست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سازو کارهای راهبری شرکتی وتخصص حسابرس درصنعت بر راندمان معاملاتی سهام و ریسک خاص شرکتها می باشد.
روش: در این پژوهش راهبری شرکتی، توسط سازوکارهای: مالکان نهادی و استقلال هیئت‌مدیره، بررسی شده است وبرای سنجش ریسک خاص شرکت ازمدل مارکویتز با بکار گیری مدل D-CAPMبرای بازده مورد انتظار، استفاده‌شده است. نمونه آماری، شامل114شرکت پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره زمانی1392- 1396است که مجموعاً 570 سال- شرکت را در بر می گیرد. داده‌های پژوهش‌به‌صورت داده‌های تلفیقی جمع‌آوری‌شده است‌و فرضیه‌های پژوهش با استفاده ‌از تحلیل رگرسیون‌چندمتغیره و بکارگیری نرم افزارهای اقتصادسنجی‌مورد آزمون قرارگرفته است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، تخصص حسابرس درصنعت، برخلاف مبانی نظری پژوهش، بر راندمان معاملاتی سهام تأثیری ندارد. استقلال هیئت‌مدیره ومالکان نهادی، تأثیرفزاینده معنی‌داری بر راندمان معاملاتی سهام‌دارند. همچنین تخصص حسابرس درصنعت، استقلال هیئت‌مدیره و مالکان نهادی بر ریسک سرمایه‌گذاری درسهام تأثیرکاهنده دارند.
نتیجه گیری: با افزایش تخصص حسابرس درصنعت، استقلال هیئت‌مدیره و درصد سهامداران نهادی، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: تخصص حسابرس درصنعت، استقلال هیئت‌مدیره، راندمان معاملاتی سهام، ریسک خاص شرکت، مدلD-CAPM.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است