تاثیر بکارگیری زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر بر عملکرد حسابرسی داخلی
کد مقاله : 1083-ACC17 (R3)
نویسندگان:
رضا جامعی1، سیامک رنجوری *2، نیلوفر محمدی کلاره2، محمد اسماعیلی2
1گروه حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
2دانشگاه کردستان
چکیده مقاله:
هدف: گسترش فعالیت‌های واحد تجاری سبب شده است که مدیران واحد‌های اقتصادی با توجه به وظایف خود در راستای دستیابی و تحقق اهداف سازمان و برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع از واحد حسابرسی داخلی استفاده کنند. از جمله راه‌هایی که منجر به تحقق و سهولت در دستیابی به این اهداف می‌شود بکارگیری زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر بر عملکرد حسابرسی داخلی می‌باشد.
روش: این پژوهش در برگیرنده تعداد 94 نفر حسابرس داخلی و مدیر حرفه ای شرکت‌ها می‌باشد که با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که از بین عوامل موثر بر بکارگیری زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر، فزونی منافع بر هزینه، سهولت درک کاربرد سیستم و فشار نهاد‌های بیرونی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد حسابرسان داخلی دارد. اما الگوی موفق پیاده‌سازی، آموزش کارکنان آگاهی آن‌ها و انطباق با سیستم‌های قبلی تاثیر معناداری بر عملکرد حسابرسی داخلی نداشتند.
کلیدواژه ها:
زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر، بهبود عملکرد، حسابرسی داخلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است