اثر راهبری شرکتی و نقد‌شوندگی سهام بر سیاست تقسیم سود
کد مقاله : 1081-ACC17
نویسندگان:
نسرین قدمیاری *1، علیرضا مهرآذین2، فاطمه افتخاری خراسان1
1حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور
2استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور
چکیده مقاله:
هدف: در این پژوهش نقش راهبری شرکتی و نقدشوندگی سهام بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: نرخ راهبری شرکتی، بر اساس چک لیستی که به هشت طبقه افشاء، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم شده بود، محاسبه شده است. برای محاسبه نقدشوندگی از شاخص شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش سهام استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 145 شرکت است و مشاهدات طی بازه زمانی 1391 لغایت 1396 به 870 داده (6 سال × 145 شرکت) می‌رسد. به منظور تخمین مدل، از برآورد اقتصاد سنجی Panel VAR و برآورد اقتصاد سنجی پانل ایستا استفاده شده است.
یافته ها: نتایج این پژوهش بیانگر رابطه مستقیم و معنادار راهبری شرکتی و نقدشوندگی سهام بر سیاست تقسیم سود است. افزون بر این متغیرهای سود عملیاتی، اندازه شرکت، ساختار دارایی و اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تأثیر دارند.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: راهبری شرکتی، نقدشوندگی سهام، سیاست تقسیم سود.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است