نیازمندی‌ها و الزامات پیاده‌سازی XBRL در شبکه بانکی ایران
کد مقاله : 1080-ACC17 (R3)
نویسندگان:
ماندانا طاهری *
کارشناس ارشد پژوهشی
چکیده مقاله:
هدف: انتقال اطلاعات در شبکه بانکی ایران و بین بانک‌ها با بانک مرکزی نیازمند چارچوب استانداردی است که تحت آن مفاهیم به طور دقیق طبقه‌بندی شده و محتوای اطلاعاتی شامل فرم‌ها و نرم‌افزارهای تهیه گزارشات، کاملا مستقل باشد. یکی از راهکارهای ایجاد سازوکار مستقل اطلاعاتی در بانک مرکزی مشابه اقدامی است که سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ایجاد پایگاه داده برای شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار انجام داده است، می‌باشد و آن عبارتست از پیاده‌سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) برای گزارشگری مالی در بانک‌ها و فراهم آوردن بستر اطلاعاتی همسان برای همه بانک‌ها جهت پوشش نیازهای نظارتی در بانک مرکزی، اما در این مسیر ضرورت دارد نیازها شناسایی و الزامات و عوامل اصلی قبل از اجرایی شدن طرح تعریف و مشخص گردند.
روش: در این مقاله با تاکید بر راه‌اندازی XBRL بانکی جهت تامین نیاز اطلاعاتی و نظارتی شبکه بانکی و بانک مرکزی، الزامات و نیازمندی‌های این مساله از منظر بانکی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یکی از چالش‌ها و در عین حال الزامات پیاده‌سازی XBRL بانکی توجه به مغایرت‌های تکسونومی‌های موجود با قوانین و مقررات شریعت اسلامی در بانکداری بدون ربای ایران است که در این مقاله این مهم مورد توجه قرار گرفته است.
یافته‌ها: با توجه به نتایج تحلیل، نیازمندی‌های اطلاعاتی، نیازها و الزامات حسابداری و توسعه‌پذیری XBRL در بانک‌ها شناسایی گردید و در پایان چالش‌ها و مزایای پیاده‌سازی XBRL ارائه گردید.
کلیدواژه ها:
بانک، زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر، الزامات مقرراتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است