رتبه‌بندی خدمات اعتباردهی حسابرسان مستقل از دیدگاه کارشناسان حوزه مالیاتی و مؤسسات بانکی
کد مقاله : 1075-ACC17 (R2)
نویسندگان:
نشمیل اسماعیلی *1، پرویز پیری2، غلامرضا منصورفر2
1دانشکده اقتصاد و مدیریت، ارومیه، ایران
2گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:
هدف: از منظر تئوری نمایندگی دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتباردهی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیت منحصر به فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می‌دهد. ارزش اطلاعات حسابداران در غایت، تابع استفاده از اطلاعات است، نه تهیه گزارش آن. بطور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می‌دهد و از این رو به قابلیت اتکای آن می‌افزاید. هدف این مقاله رتبه‌بندی خدمات اعتباردهی حسابرسان مستقل از دیدگاه کارشناسان حوزه مالیاتی و مؤسسات بانکی است.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی می‌باشد. برای اجرای پژوهش، پرسشنامه‌ای توسط پژوهشگر در سال 1398 تهیه شده و به کارشناسان حوزه مالیاتی و مؤسسات پولی و بانکی ارسال شد. داده‌های حاصل از جمع آوری 154 پرسش‌نامه با استفاده از آزمون‌های ناپارامتریک و توصیفی بررسی شده است.
یافته‌ها: نتایج آزمون‌ فریدمن نشان داد انتظارات حوزه مالیاتی و مؤسسات پولی و بانکی از رتبه‌بندی خدمات اعتباردهی حسابرسان مستقل متفاوت است. همچنین در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که گزارش حسابرسی سالیانه از دیدگاه حوزه مالیاتی و مؤسسات پولی و بانکی در اولویت اول می‌باشد و به سایر گزارش‌ها رتبه‌های متفاوتی داده شده است.
کلیدواژه ها:
حوزه مالیاتی، حسابرسان مستقل، خدمات اعتباردهی و مؤسسات بانکی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است