بررسی ارتباط بین هزینه مالی و بازده غیرعادی با توجه به نقش سرمایه‌گذاری
کد مقاله : 1074-ACC17 (R3)
نویسندگان:
ماریه قربانی *
حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هزینه مالی و بازده غیرعادی با توجه به نقش سرمایه‌گذاری انجام شده است. مسئله سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران شرکت‌هاست. در صورتی‌که مدیران بتوانند به‌درستی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باارزش در بازار را تشخیص دهند و به میزان مناسب در هر یک از آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایند در نهایت این امر سبب رشد شرکت شده و ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. با تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآور و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها می‌توان بازده مطلوبی به‌دست آورد.
روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش، از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و بازه زمانی پژوهش بین سال‌های 1388 تا 1396 در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه-های تحقیق از صورت‌های مالی سالانه شرکت‌ها (سایت کدال) و وب‌سایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. فرضیه‌های مربوطه از روش رگرسیون چندمتغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار Eviews نسخه 8 و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بیانگر این است که هزینه تأمین مالی رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده دارد. و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده دارد. و نقش تعدیل‌کنندگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در رابطه بین هزینه تأمین مالی و مازاد بازده منفی و معنادار است.
کلیدواژه ها:
فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بازده غیرعادی، هزینه تأمین مالی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است