نقش کلیدیِ حسابداران در حوزه اَبَرداده‌ها
کد مقاله : 1073-ACC17
نویسندگان:
منیر امیری نسب1، علی رضا مهرآذین *2
1دانشگاه ازاد نیشابور
2مدیر گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
چکیده مقاله:
هدف: عده‌ای از محققین معتقدند، ظهور ابرداده‌ها منجر به انقراض حرفه حسابداری خواهد شد، از طرفی تحقیقات زیادی نشان می‌دهد، حسابداران در دنیای ابرداده‌ها، قادر به ایجاد ارزش برای شرکتها و استفاده‌کنندگان آنها‌ در راستای بهبود فرایند تصمیم‌گیری خواهند شد. حسابداران تاکنون با داده‌های ساخت‌یافته و نحوه فعل و انفعال با آن آشنا بوده‌ و دانش مربوط به تجزیه و تحلیل بنیادی محیط کسب کار را درک کرده‌اند. بنابراین آنها استعداد و توان ترکیب، تحلیل و تفسیر حجم بالای داده‌ها از منابع چندگانه در حوزه ابرداده‌ها را خواهند داشت. هدف این مقاله نشان دادن نقش کلیدی حسابداران در دنیای ابرداده‌ها می‌باشد.
روش: در مقاله حاضر با مرور پیشینه، ابتدا به تبیین ویژگی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های ابرداده‌ها در حوزه حسابداری پرداخته و سپس نقش برجسته حسابدارن در ابرداده‌ها را به بحث می‌گذاریم.
یافته‌ها: نتایج مروری و تحلیلی نشان می‌دهد، ابرداده‌ها نه تنها منجر به کنارگذاری حسابدران نمی‌شود، بلکه فرصت‌هایی در جهت تکمیل دانش و مهارت آنها فراهم می‌آورد.
کلیدواژه ها:
ابرداده‌ها، داده‌های ساخت‌نیافته، اضافه بار اطلاعاتی، سوگیری‌های شناختی، سوگیری‌های سیستمی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است