بررسی اثر محدودیت مالی بر رابطه بین توانایی مدیریتی و فرصت های سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1070-ACC17 (R1)
نویسندگان:
مجتبی عدیلی *، زینب ابراهیمی
موسسه آموزش عالی خزر محمودآباد
چکیده مقاله:
هدف: توانایی مدیریت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد مالی و تداوم فعالیت است که می‌تواند منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانایی مدیریتی و فرصت‌های سرمایه گذاری و هم چنین بررسی اثر محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری توانایی مدیریتی بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.
روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 الی 1396 می باشد. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 130 نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت رابطه دارد. نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن بود که محدودیت مالی دارای اثر تعدیلی بر رابطه‌ی بین توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه‌گذاری می‌باشد.
کلیدواژه ها:
توانایی مدیریتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت مالی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است