استفاده از مدل بینش، مدل بنفورد و مدل پیوتروسکی برای کشف تقلبهای احتمالی در گزارشگری مالی: مطالعه موردی یک شرکت فرضی
کد مقاله : 1068-ACC17 (R1)
نویسندگان:
زهرا دیانتی دیلمی *1، کیانا جعفری2
1دانشیار گروه حسابدای دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری، ، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
هدف: رکود اقتصادی در سـال های اخیر سـودآوری شـرکت ها را کاهـش داده و انگیزه های تقلـب و مدیریـت سـود را افزایـش داده اسـت. لذا هدف از انجام این تحقیق چگونگی به کارگیری مدل بنیش و بنفورد و پیوتروسکی در یک شرکت فرضی برای کشف تقلب های احتمالی در گزارشگری مالی اﺳـﺖ.
روش: تقلب عمدتا شامل هر جرمی است که از فریبکاری برای کسب چیزی بعنوان عنصر فرصت، فشار و عقلانیت استفاده می کند. روش های آماری و داده کاوی با استفاده از مدل بنفورد یکی از بهترین روش های تشخیص تقلب است. همچنین می توان از مدل بنیش که مبتنی بر تحلیل نسبت است، نیز استفاده کرد. لذا در این تحقیق ابتدا اطلاعات یک شرکت فرضی مطرح شده و بعد گام به گام نحوه استفاده از مدل بنیش و بنفورد و پیوتروسکی برای کشف کشف تقلب های احتمالی در گزارشگری مالی ای شرکت فرضی استفاده شده اﺳـﺖ.
یافته ها: نتایج بررسی نشان می دهد که هر چه میزان انحراف از قانون بنیش و بنفورد بیشتر باشد احتمال دستکاری و تقلب اطلاعات مالی نیز افزایش می یابد. مدل پیوتروسکی این مدل اجازه انجام یک تحلیل ساده که شامل 9 مرحله امتیازدهی است، را می دهد؛ که نشان دهنده دستکاری صورت های مالی و تعیین و امتیاز دهی کیفی قوی تا ضعیف وضعیت مالی شرکت باشد.
کلیدواژه ها:
مدل بینش، مدل بنفورد، مدل پیوتروسکی، تقلب در گزارشگری مالی، حسابداری قضایی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است