مروری بر دلایل و مبانی نظری گزارشگری مسئولیت اجتماعی، زیست‌محیطی و پایداری شرکت‌ها
کد مقاله : 1067-ACC17 (R2)
نویسندگان:
علیرضا فیروزکوهی *1، حمید زارعی2
1دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
2دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
چکیده مقاله:
هدف: مطالعه حاضر به دنبال بررسی دلایل و مبانی نظری گزارشگری مسئولیت اجتماعی، زیست‌محیطی و پایداری شرکت‌هاست. اگرچه تاکنون پژوهش‌های متعددی در این رابطه انجام ‌شده، اما پژوهشگران کمی دلایل تمایل شرکت‌ها برای گزارشگری در این زمینه را مورد بررسی قرار داده‌اند و گزارشگری پایداری در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر مبنای نظریه دیدگاه مبتنی ‌بر منابع یک شرکت با استراتژی اثربخش می‌تواند در بعد رقابتی مزیتی به دست آورد که هم‌زمان منجر به عملکرد مالی و پایداری بهتر گردد. در نظریه ذینفعان نیز، رعایت الزامات ذینفعان موجب بهبود عملکرد زیست‌محیطی، اجتماعی، پایداری و ارزش شرکت می‌شود.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و با رویکرد توصیفی به بررسی رویه‌های گزارشگری مسئولیت اجتماعی، زیست‌محیطی و پایداری در سه بخش اصلی شامل: دلیل تمایل شرکت‌ها به این نوع گزارشگری، مبانی نظری آن و شرایط تمایل شرکت‌ها به رعایت این نوع گزارشگری می‌پردازد.
یافته‌ها: شرکت‌ها هر چه بیشتر تابع مقررات داخلی و شرایط موجود در صنعت باشند، هر چه نظارت بر اقدامات آنها بیشتر باشد و از دیدگاه هنجاری هر چه محیط نهادی که در آن فعالیت دارند، سازگاری بیشتری با رفتارهای اجتماعی و زیست‌محیطی داشته باشد، بیشتر مستعد پایبندی به رفتارهای مسئولانه اجتماعی و زیست‌محیطی خواهند بود. رفتار شرکت‌ها در این زمینه در گرو تعامل نهادگرایانه آن‌ها با ذینفعان شرکت است.
دانش‌افزایی: اگرچه همسوسازی منافع شرکت با منافع جامعه، هزینه‌هایی در بر داشته باشد، اما در بلندمدت منافعش بیشتر از مخارج آن شده و موجب بهبود پایداری شرکتی، ارتقای بهره‌وری و کسب مزیت رقابتی می‌شود.
کلیدواژه ها:
نظریه ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، عملکرد زیست‌محیطی، پایداری، نهادگرایی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است