ارزیابی توان توضیح دهندگی عامل شتاب در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ
کد مقاله : 1065-ACC17 (R2)
نویسندگان:
مهرداد صدرآرا *1، ریحانه ابراهیمیان2، سید رضا میرعسکری3
1استادیار حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.
2مدرس / جهاددانشگاهی
3استادیار اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده مقاله:
هدف پژوهش: هدف این پژوهش آزمون مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با افزودن عامل شتاب جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش پژوهش: نمونه آماری پژوهش شامل 127 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1394 است. شش فرضیه در این پژوهش تدوین گردید که فرضیه های پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده های پنل برآورد شده است.
یافته های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان میدهد که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ از قدرت توضیحی دهندگی مناسبی در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است. نتایج همچنین نشان میدهد که عامل صرف ریسک بازار، عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل سودآوری با صرف ریسک سبد ارتباط مثبتی دارند در حالی که، بین صرف ریسک سبد و عامل اندازه شرکت رابطه منفی وجود دارد. همچنین یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ آماری، عامل شتاب به عنوان متغیر ششم افزوده شده به مدل پنج عاملی قدرت پیش بینی کنندگی مدل را افزایش خواهد داد.
کلیدواژه ها:
بازده سهام، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، عامل سرمایه گذاری، عامل سودآوری، عامل شتاب.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است