بررسی تأثیر ویژگی های فردی حسابرسان بر حساسیت آنها نسبت به شناخت معضلات اخلاقی در محیط حسابرسی
کد مقاله : 1062-ACC17
نویسندگان:
حیدر محمدزاده سالطه *1، بهمن فیض الهی2، نفیسه رضوی زاده3، اسماعیل قهرمانی4
1گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران
2دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
3باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
4کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی حسابرسان بر حساسیت آنها نسبت به شناخت معضلات اخلاقی در محیط حسابرسی است.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. به منظور سنجش متغیر ویژگی های فردی حسابرسان (جنسیت و سن حسابرس) از سؤال های بخش جمعیت شناختی پرسشنامه پژوهش، برای سنجش آگاهی اخلاقی حسابرسان از پرسشنامه بهاروند و عبدی گلزار (1397) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است، که از بین آنها طبق فرمول کوکران 366 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی دو نمونه مستقل و آزمون مقایسه میانگین ها (آنووا) استفاده گردید.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که جنسیت حسابرس بر حساسیت آنها نسبت به شناخت معضلات اخلاقی در محیط حسابرسی تأثیر ندارد. همچنین نشان داد که سن حسابرس بر حساسیت آنها نسبت به شناخت معضلات اخلاقی در محیط حسابرسی تأثیر دارد.
کلیدواژه ها:
ویژگی های فردی حسابرسان، حساسیت اخلاقی، معضلات اخلاقی، محیط حسابرسی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است