تأثیر استراتژی تجاری و بیش ارزشیابی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام
کد مقاله : 1061-ACC17 (R3)
نویسندگان:
سید احمد خلیفه سلطانی1، سمیه سلطان پور *2
1حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
2حسابداری،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا(س)،تهران ،ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف از پژوهش جاری بررسی تأثیر استراتژی تهاجمی و بیش ارزشیابی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام است.
روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش اجرا، جزو تحقیقات توصیفی- همبستگی است. داده‌های استخراج‌شده از 140شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390-1394 از طریق مدل رگرسیون و با استفاده از داده‌های ترکیبی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش جهت سنجش بیش ارزشیابی سهام، پژوهش رودرز کروپف و همکاران(2005) و برای تعیین استراتژی هر شرکت از نمره ترکیبی بتنلی و عمر و شارپ(2013) استفاده‌شده است. همچنین برای اندازه‌گیری ریسک سقوط قیمت سهام نیز از مدل ضریب منفی چولگی بازده سهام چن و همکاران (2001) استفاده گردید.
یافته‌ها: شرکت‌ها عموماً از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده می‌کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های تهاجمی در مقایسه با شرکت‌های تدافعی در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار دارند. در شرکت‌های تهاجمی با بیش ارزشیابی سهام، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
استراتژی تجاری، بیش ارزشیابی سهام، ریسک سقوط قیمت سهام.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است