نقش ارزها و مبادلات دیجیتال در حسابداری و توسعه تعاملات اجتماعی
کد مقاله : 1055-ACC17 (R1)
نویسندگان:
جمیل ابراهیمی *1، محمد امید اخگر2
1دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران
2استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان
چکیده مقاله:
هدف: در دنیای امروزی که ارتباطات بسیار نزدیک به هم شده است، تعداد تراکنش‏های دیجیتال به سرعت در حال افزایش است و تعداد بسیار زیادی از سیستم‏های عامل دیجیتال به کار رفته در دستگاه‏های دیجیتالی به انجام این معاملات کمک می‏کنند. در حالی که دیدگاه حاکم بر ارتقای سیستم‏های پرداخت دیجیتال شامل اجرای کارا، کم‏هزینه، و انتقال ایمن ارزش می‏باشد، در این پژوهش یک گام به عقب برمی‏گردیم تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه ارتباطات اجتماعی می‏تواند در معاملات دیجیتال تعبیه شود و اینکه با تمرکز صرف بر انتقال ارزش، ممکن است فرصت‏های تعاملات اجتماعی در معاملات دیجیتال از دست برود.
روش: رویکرد این پژوهش با استفاده از ادبیات گسترده مفاهیم، مطالعات تجربی پیشین حوزه مربوط به ارزهای دیجیتال را انجام شده است.
نتیجه: یافته‏های پژوهش نشان می‏دهند که ارزهای دیجیتال و سیستم‏های مرتبط با آن می‏توانند در ارتقای شفافیت و نظارت در حسابداری کمک کرده و همچنین می‏توانند در تسریع انجام حسابرسی و دقت آن نقشی موثر ایفا کنند. از طرفی دیگر، سیستم‏های آینده که به نیازهای کاربران خود توجه می‏کنند، فرصت‏هایی را ارائه خواهند داد که فراتر از تفکرات محدود فعلی می‏شود که اکنون تنها معطوف به پرداخت‏های سریع‏تر و خدمات ارزان‏تر است.
کلیدواژه ها:
ارز دیجیتال، توانش مالی، تعاملات اجتماعی، سیستم‌های پرداخت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است