بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور
کد مقاله : 1054-ACC17 (R1)
نویسندگان:
گلشن محمدی خانقاه *، پرویز پیری، غلامرضا منصورفر
گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:
هدف: مدیران به‌منظور جلوگیری از انحرافات از شرایط تعهد بدهی و کاهش هزینه تأمین مالی ممکن است دست به مدیریت سود بزنند. از آنجا که هزینه تأمین مالی با ریسک رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه ریسک اعتباری شرکت پایین‌تر باشد، هزینه تأمین مالی آن کمتر خواد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت مدیریت سود تعهدی از طریق کاهش ریسک اعتباری می‌تواند منجر به افزایش رتبه اعتباری ‌شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رتبه اعتباری است.

روش: به‌منظور اجرای این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 88 تا 96 انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از نرم‌افزار ره‌آورد نوین و صورت‌های مالی استخراج شدند. رتبه اعتباری با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور و مدیریت سود تعهدی از طریق مدل جونز اندازه‌گیری شد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، رویکرد داده‌های ترکیبی و روش EGLS استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد مدیریت سود تعهدی بر رتبه اعتباری اثر مستقیم و معنی‌دار است. به عبارت دیگر، هرچه مدیریت سود تعهدی بیشتر باشد رتبه اعتباری بالاتر خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مدیران شرکت‌ها به‌منظور جلوگیری از انحراف از تعهد بدهی و جلوگیری از کاهش رتبه اعتباری، دست به مدیریت سود تعهدی می‌زنند.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: رتبه اعتباری، مدیریت سود تعهدی، ریسک اعتباری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است