ویژگی‌های هیأت مدیره و کمیته‌ حسابرسی و کیفیت حسابرسی
کد مقاله : 1053-ACC17 (R1)
نویسندگان:
فریبا رضوانی *1، سعید علی پور2، احمد محمدی3
1حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل، ایران
2گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
3باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل، ایران
چکیده مقاله:
هدف: مسائلی همچون کیفیت حسابرسی و کمیته‌ حسابرسی پس از وقوع رسوایی‌های عظیم مالی در موسسه‌هایی همچون انرون، گلوبال کراسینگ(تقاطع جهانی، نام موسسه)، تیکو و ورلد‌کام به شکل فزاینده‌ای در کانون توجه متخصصان حسابرسی، افکار عمومی و کنترل کننده‌های دولتی قرار گرفته‌اند. چنین دغدغه‌هایی منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای خارجی و محلی شده‌اند. مهم‌ترین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مکانیزم‌های داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی همچون اندازه‌ هیأت مدیره، استقلال کمیته‌ حسابرسی، تخصص کمیته‌ حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در موسسه‌های منتخب می‌باشد.
روش‌: این پژوهش روی نمونه‌ای متشکل از موسسه‌های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1387 تا 1396 صورت پذیرفته است. متغیر وابسته همان کیفیت حسابرسی بوده که مطابق با پژوهش بکر و همکاران (1998) از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی از کیفیت حسابرسی استفاده شده است. در این پژوهش که از داده-های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. به منظور نیل به هدف پژوهش 1200 سال‌-موسسه (120 موسسه برای ده سال) مشاهده جمع‌آوری شده، با استفاده از تکنیک رگرسیون چند متغیره مورد آزمون و همچنین از نرم افزارEviews برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید.
یافته‌ها: با توجه به نتایج حاصله رابطه‌ مثبتی بین درصد مدیران غیراجرایی حاضر در کمیته‌ حسابرسی، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و ویژگی هیأت ‌مدیره با کیفیت حسابرسی برقرار است. یافته‌های مطالعه‌ حاضر برای سیاست-گذاران، محققان، حسابداران، متخصصان مالی و فعالان اجرایی رشته‌ حسابرسی جهت درک اهمیت مفهوم کیفیت حسابرسی و عوامل کلیدی تاثیرگذار بر آن در موسسه‌های غیرمالی ایرانی مفید واقع می‌شوند.
کلیدواژه ها:
ویژگی های هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است