بررسی رابطه گروه تجاری با مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
کد مقاله : 1051-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمدرضا تقی زاده *1، عبدالحسین طالبی نجف آبادی2
1حسابداری
2استادیار، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بجنور
چکیده مقاله:
هدف: وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻮﺟﺐ آﺳـﺎﻧﺘﺮ ﺷـﺪن اﻧﺘﻘـﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ (ﮔﺮوه) ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ راه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﻫﺴـﺖ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗـﺎ از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺸـﻜﻞ ﻋـﺪم ﺗﻘـﺎرن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی را از پیش رو بردارندحسابرسان نقش بااهمیتی را در حاکمیت شرکتی ایفا می‌کنند. آنان اطمینان بخشی مستقلی را برای سرمایه‌گذاران و دیگر سهامداران به ارمغان می‌آورند و نقش مهمی در مدیریت سود دارند بنابراین این مطالعه به بررسی رابطه گروه تجاری بامدیریت سود و کیفیت حسابرسی می پردازد.
روش: روش تحقیق توصیفی و بر مبنای هدف از نوع کاربردی است جامعه آماری در این تحقیق شرکت های ‏پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که از تعداد 520 شرکت به عنوان جامعه تعداد 146 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد.
یافته ها: نتایج نشان داد وابستگی گروه های تجاری بر مدیریت سود ارتباط معناداری دارد. تعامل وابستگی گروه های تجاری و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ارتباط معناداری ندارد.
کلیدواژه ها:
وابستگی گروه های تجاری، کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، گروه های تجاری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است