بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و به‌هنگام بودن گزارشگری مالی
کد مقاله : 1045-ACC17 (R1)
نویسندگان:
زهرا فرهادی *1، عبدالحسین طالبی نجف‌آبادی1، نرجس کمالی کرمانی2
1استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
2مربی، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
چکیده مقاله:
هدف: یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات، به‌هنگام بودن آن است؛ با توجه به نقش و اهمیت به‌هنگام بودن اطلاعات در سودمندی آن، در این پژوهش تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و به‌هنگام بودن گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت.
روش پژوهش‌: به این منظور 139 شرکت طی بازه زمانی 1390 تا 1395 بررسی گردید. اطلاعات مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت‌های مالی و نرم‌افزار ره‌آورد نوین استخراج‌شده و توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص، طبقه‌بندی و محاسبه‌شده و در نهایت از طریق نرم‌افزارهای ایویوز و استاتا تجزیه‌وتحلیل گردید.
یافته‌ها: با استفاده از داده‌های ترکیبی و با بهره‌گیری از آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته در سطح اطمینان 95% یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تخصص حسابرس بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و به‌هنگام بودن گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد. علاوه بر این شواهد قابل اتکایی مبنی بر تأثیرگذاری تخصص حسابرس بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و به‌هنگام بودن گزارشگری مالی و همچنین، رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و به‌هنگام بودن گزارشگری مالی در سطح اطمینان 95% یافت نشد.
کلیدواژه ها:
حاکمیت شرکتی، کمیته حسابرسی، گزارشگری مالی، به‌هنگام بودن گزارشگری مالی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است