بررسی رابطه سازوکارهای راهبری بنگاه با اثربخشی کمیته حسابرسی
کد مقاله : 1044-ACC17
نویسندگان:
سید مصطفی علوی1، سالار سیفی لاله *2، سلمان شاهمرادی3
1گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
2دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
3گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین ایران
چکیده مقاله:
هدف: بدون تردید کمیته حسابرسی را می‌توان یکی از مهم ترین عناصر راهبری بنگاه دانست که در سالهای اخیر نقش قابل ملاحظه‌ای در بهبود ساز وکارهای راهبری بنگاه داشته است. اگرچه عناصری مانند ویژگی‌های هیات مدیره و یا حسابرسی داخلی نیز در این خصوص تاثیرگذار می‌باشند، با این وجود جایگاه کمیته حسابرسی با توجه به وظایف متعدد و قابل توجهی که دارد ممتاز است.
روش: پژوهش حاضر به بررسی جایگاه کمیته حسابرسی در راهبری بنگاه و این سوال پرداخته است که وجود یک کمیته حسابرسی اثربخش، جایگزین سایر الزامات راهبری بنگاه یعنی ویژگی‌های هیات مدیره به عنوان ساز و کار داخلی راهبری بنگاه و ساختار مالکیت به عنوان ساز و کار خارجی راهبری بنگاه است یا مکمل آن.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون اطلاعات ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ویژگی‌های هیات مدیره و ساختار مالکیتی رابطه معنادار با اثربخشی کمیته حسابرسی ندارند.
کلیدواژه ها:
کمیته حسابرسی، راهبری بنگاه، ساختار مالکیت، هیات مدیره
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است