رابطه بین احتیاط مدیریتی و ارزش ذاتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1041-ACC17 (R2)
نویسندگان:
منیره نجاریان کاخکی *1، اعظم اسحاق نیا2
1دانشجو دکترا حسابداری دانشگاه ازاد واحد بیرجند
2کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
هدف: با توجه به این که سرمایه گذاری یکی از مهم ترین وظایف مدیران شرکت ها می باشد. هدف اصلی پژ‍‍‍‍‍وهش حاضر، بررسی تاثیر احتیاط مدیریتی ( ارزیابی عملکرد مدیریتی و گزینه های واقعی ) بر ارزش ذاتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: برای این منظور از اطلاعات 95شرکت طی دوره زمانی 1391 الی 1396 استفاده می شود. 570 مشاهده شرکت- سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون سری زمانی بهره گرفته شده است و ارزش ذاتی سهام با بکارگیری مدل سود باقی مانده فرانکل و لی محاسبه شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بین احتیاط مدیریتی و ارزش ذاتی سهام رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. در پژ‍‍‍‍‍وهش حاضر علاوه بر این، به بررسی تاثیر احتیاط مدیریتی بر ارزش بازار شرکت ها پرداخته می شود و نتایج همچنین نشان می دهد بین احتیاط مدیریتی با ارزش بازار سهام رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
احتیاط مدیریتی، ارزش ذاتی، ارزش بازار،عدم اطمینان.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است