بررسی ارتباط مدیریت سود و دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1035-ACC17 (R1)
نویسندگان:
فاطمه مقیمی *
حسابداری، دانشکده اقتصاد- مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده مقاله:
هدف: سود حسابداری به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت تلقی می‌شود که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه‌ گذاران و غیره قرار می گیرد. بنابراین برای ایجاد رشد ثابت و کاهش نوسانات سود مدیران از هموارسازی سود بهره می-گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی این مساله است که آیا مدیر که دارای مزیت اطلاعاتی درمورد سود پیش‌بینی شده است، از مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای برآورده شدن انتظارات در مورد سود پیش‌بینی شده استفاده می‌کند یا خیر؟
روش: برای این منظور، کلیه شرکت‌های مورد بررسی بر اساس روش ایکل در دو گروه هموارساز (دارای اقلام تعهدی اختیاری بالا) و غیرهموار ساز (دارای اقلام تعهدی اختیاری پایین) طبقه‌بندی شده و دقت پیش‌بینی سود آنها توسط مدیریت با هم مقایسه شد. همچنین رابطه بین دقت پیش‌بینی سود و هموارسازی سود با بهره‌گیری از معادلات رگرسیونی در هرکدام از دو گروه شرکت بررسی شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده‌اند، در سطح سود خالص دارای دقت پیش‌بینی بالاتری هستند اما در سطح سود عملیاتی اختلاف معناداری وجود ندارد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل‌های رگرسیون نیز نشان می‌دهد پس از کنترل بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه شرکت، بین دقت پیش‌بینی سود و هموارسازی سود در هرکدام از دو گروه هموارساز و غیرهموارساز ارتباط معنادار وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
هموارسازی سود، مدیریت سود، دقت پیش‌بینی سود
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است