آگاهی، درک و عکس العمل دانشجویان حسابداری ایران درخصوص انقلاب صنعتی چهارم
کد مقاله : 1034-ACC17 (R1)
نویسندگان:
زهرا دیانتی دیلمی *
دانشیار گروه حسابدازی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: در حال حاضر ، انقلاب صنعتی چهارم در مرکز توجه جهان است. در ابتدا، انقلاب صنعتی چهارم در صنایع تولیدی به وقوع پیوست. اما با گذشت زمان، انقلاب صنعتی چهارم در میان انواع مختلف صنایع از جمله آموزش نیز گسترش یافت. بنابراین برای دانشجویان مهم است که آگاهی و درک کافی در اینخصوص داشته باشند، زیرا ازاین پس به شدت تحت تأثیر پیامدهای این انقلاب قرار خواهند گرفت. هدف مقاله حاضر، آگاه کردن دانشجویان حسابداری از انقلاب صنعتی چهارم می باشد.
روش: پرسشنامه این تحقیق حاوی سوالات استاندارد در خصوص آگاهی، درک و نحوه برخورد(واکنش) دانشجویان در خصوص انقلاب صنعتی چهارم است که بین 400 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی انتخاب شده بصورت تصادفی از دانشگاه های مختلف کشور توزیع شد. در نهایت 389 پرسشنامه کامل و قابل استفاده جمع آوری گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که تقریبا همه دانشجویان اطلاعی از انقلاب صنعت چهارم و درکی از جنبه های مختلف آن ندارند. با توجه به رفتار دانشجویان نسبت به انقلاب صنعتی چهارم، نتیجه این تحقیق نشان می دهد که اکثر دانشجویان در ایران در مواجهه با این رویداد قرار نگرفته اند، اما علاقه مند هستند در طول دوره تحصیل خود در اینخصوص بیشتر بدانند. در نهایت، توصیه هایی برای افزایش آگاهی و تغییر درک درباره انقلاب صنعتی چهارم در بین حسابداران وحسابرسان داده شده است.
کلیدواژه ها:
انقلاب صنعتی چهارم، دانشجویان حسابداری، آگاهی، انتظارات (ادارک)، رفتار
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است