بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1031-ACC17 (R2)
نویسندگان:
رضا جامعی1، اسرین حسینی *2
1گروه حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
2حسابداری_ دانشگاه کردستان_ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده مقاله:
هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 79 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1397 به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 474 سال – شرکت که جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز داده‌های ترکیبی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان می‌دهد بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد.، همچنین بین استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، در ارتباط با نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری یافت نشد، همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد بین تغییر در اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد نتایج نشان داد بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
کیفیت حسابرسی ، ویژگی های کمیته حسابرسی ، مشخصات هیئت مدیره .
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است