رابطه سطح فناوری اطلاعات و حق‌الزحمه حسابرسی
کد مقاله : 1029-ACC17 (R2)
نویسندگان:
حلیمه رحمانی1، حسین رجب دُری2، راضیه قربانی *3
1مدیر تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تهران، ایران.
2دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.
3حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
چکیده مقاله:
مطالعه عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی ازلحاظ تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، دارای اهمیت است. بسیاری از فرایندهای حسابرسی نیز به کمک فناوری اطلاعات نظام‌مند شده و این مسئله مزیت‌های بسیاری را برای سازمان‌ها به ثمر می‌آورد.
هدف: هدف این پژوهش «بررسی رابطه سطح فناوری اطلاعات و حق‌الزحمه حسابرسی» در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: این پژوهش کاربردی و دوره زمانی آن شامل سال‌های 1392 تا 1396 است. نمونه برگزیده نیز متشکل از 129 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربع‌های معمولی در نرم‌افزار Eviews نسخه 9 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می‌دهد که بین فناوری اطلاعات و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد که تأیید می‌کند هنگامی‌که خطر کنترل به‌واسطه بالا بودن کیفیت کنترل و سطح فناوری کمتر باشد، حسابرسان اعتماد بیشتری به کنترل‌های داخلی دارند و درنتیجه، تلاش کمتری را در زمینه‌ی حسابرسی به عمل آورده و به دنبال آن، حق‌الزحمه‌های کمتری را نیز مطالبه می‌کنند. درنتیجه، توجه به سطح فناوری اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات، حق‌الزحمه، حسابرسی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است