پژوهش مفهومی در شکاف انتظارات از عبارت «بی‌طرفی»
کد مقاله : 1020-ACC17
نویسندگان:
عباسعلی دریائی *1، یاسین فتاحی2
1گروه حسابداری- دانشکده علوم اجتماعی-
2گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
چکیده مقاله:
هدف: این مقاله ویژگی‌های یک پژوهش مفهومی در خصوص شکاف انتظارات از عبارت بی‌طرفی را بیان می‌کند.
روش: این روش پژوهش به‌عنوان ارزیابی فلسفی مفاهیم در استفاده ادبیات مربوط به شکاف انتظارات از عبارت بی‌طرفی توضیح داده ‌شده است.
یافته ها: پژوهش مفهومی‌ـ‌توصیفی یک ویژگی بکار گرفته‌شده در جریان استفاده از اصطلاح شکاف انتظارات از عبارت بی‌طرفی است و با کلمات انتظار و انتظارات مرتبط است. آن‌گونه استدلال می‌شود که برداشت‌های نادرست از این اصطلاحات، درک مشکلات موجود و چگونگی راه‌حل آن‌ها را دچار خدشه می‌کند. این مقاله در نظر دارد به تبیین‌های مختلف این اصطلاح در ادبیات و پیشنهاد‌ها بپردازد. در این مقاله انتظار می‌رود که خواسته‌ها و باورهای افراد درباره بی‌طرفی حسابرسان بررسی شود. منشأ این اعتقادات و باورها، خواسته‌های ذی‌نفعان از وظیفه حسابرسان است. مفهوم معقول بودن این خواسته‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکاف انتظارات از عبارت بی‌طرفی با توجه به باورها و اعتقادات مشخص شده در این مقاله، مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها:
شکاف انتظارات، پژوهش مفهومی، بی‌طرفی، اعتقادات، باورها.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است