بررسی کیفیت گزارشگری مالی در طول مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1019-ACC17 (R3)
نویسندگان:
سید مصطفی علوی *1، یاسین فتاحی2، فاطمه سادات مینایی تبریزی2، نسرین قدیمی2
1گزوه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
2دانشجو
چکیده مقاله:
هدف : تئوری چرخه عمر شرکت بیان می‌کند شرکت‌ها همانند موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، تکامل می‌یابند، به پیری می‌رسند و می‌میرند، دارای چرخه عمر هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کیفیت گزارشگری مالی در طول مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش پژوهش : دوره آزمون از سال 1390 تا 1396 و نمونه آماری متشکل از 111 شرکت (777 سال‌ـ‌شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر از سه معیارِ کیفیت اقلام تعهدی غیرعادی، تجدید ارائه صورت‌های مالی و ضعف کنترل‌های داخلی برای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده می‌شود. همچنین، برای تعیین چرخه عمر شرکت‌ها از مدل دکینسون (2011) که الگوی جریان‌های نقدی را بکار می‌گیرد، استفاده شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون لجستیک استفاده‌شده است.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش، نشان می‌دهد که کیفیت گزارشگری مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌ها تفاوت معناداری ندارد. نتایج بیانگر این است که کیفیت اقلام تعهدی، تجدید ارائه صورت‌های مالی و ضعف کنترل‌های داخلی در طول مراحل مختلف چرخه عمر شرکت در محیط اقتصادی ایران تفاوتی ندارند. بنابراین باید در طی چرخه عمر عوامل دیگری را در گزارشگری مالی مورد بررسی قرار داد و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان بر آن اساس باشد.
کلیدواژه ها:
تئوری چرخه عمر، چرخه عمر شرکت‌ها، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت گزارشگری مالی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است