بررسی رابطه بین ساختار مالکیت خانوادگی بر حق الزحمه حسابرسی تحت تاثیر ارتباطات سیاسی و سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1018-ACC17 (R1)
نویسندگان:
سولماز محمد حسینی خیاوی *1، سعید شیرشکن2
1دانشگاه ازاد
2دانشگاه امام رضا
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: هدف اصلی این پژوهش آزمون رابطه میان شرکت‌های خانوادگی و حق‌الزحمه حسابرسی پرداختی تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از آن جایی که شرکت‌های خانوادگی با معضل نمایندگی از نوع اول و یا نوع دوم مواجه هستند و همچنین مطابق با استدلال مطرح در پژوهش‌های پیشین مبنی بر شدت بیشتر مشکل نمایندگی نوع دوم در اقتصادهای در حال توسعه به دلیل حمایت قانونی ضعیف از سهامداران اقلیت و ساختارهای مالکیت پیچیده، انتظار می‌رود تا حسابرسان تلاش حسابرسی خود را برای شرکت‌های مذکور افزایش داده و در نتیجه حق‌الزحمه بیشتری را نیز دریافت کنند.
روش شناسی: در این پژوهش، نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و طی قلمرو زمانی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار می گیرد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز روش داده های تابلویی (پنل دیتا) می باشد.
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که مطابق پژوهش های پیشین، میان شرکت های خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی و سهامداران عمده در شرکت تاثیر معناداری بر رابطه مذکور ندارد. در نهایت، نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی نیز هیچ گونه تاثیر معناداری بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی ندارد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: ارتباطات سیاسی، شرکت‌های خانوادگی، هزینه حسابرسی، مالکیت نهادی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است