اثر تعاملی ریسک مالیاتی - حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت‌های بورسی
کد مقاله : 1015-ACC17 (R1)
نویسندگان:
جمال برزگری خانقاه *1، مریم قدک فروشان2
1استادیار، گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
2دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه حسابداری و مالی ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران،
چکیده مقاله:
هدف: هدف از انجام این پژوهش در مرحله اول ارائه مدلی جهت سنجش ریسک مالیاتی و در مرحله بعد بررسی اثر ریسک مالیات و حاکمیت شرکتی و همچنین اثر تعاملی آنها بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل‌های قیمت گذاری تک عاملی، سه عاملی، چهارعاملی و پنج عاملی می‌باشد. هدف دیگر پژوهش مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می‌باشد.
روش: برای رسیدن به اهداف پژوهش داده های 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی سال های 1390 الی 1396 جمع‌آوری گردید و با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی تجزیه و تحلیل شد. این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی- تبیینی می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که ریسک مالیاتی و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر چهار مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه‌ای در اثر معناداردارند. بطوریکه تاثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت معکوس، تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت مستقیم و ریسک مالیاتی- حاکمیت شرکتی تاثیر تعاملی معناداری بر ارزش شرکت ندارند. همچنین در مقایسه مدل ها نشان داده شد که مدل پنج عاملی بازار رابطه بین این متغیرها را بهتر از سایر مدل های این پژوهش توضیح می‌دهد.
کلیدواژه ها:
ریسک مالیات، حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت، اثر تعاملی، مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه‌ای
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است