بررسی رابطه بین نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام تعدیل شده و قدرت پیش بینی بازده سهام
کد مقاله : 1014-ACC17 (R2)
نویسندگان:
مهدی تحققی حاج قربانی *
گروه حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد - ایران
چکیده مقاله:
هدف؛ سود تقسیمی روی ارزش سهام شرکت و آینده آن تأثیر دارد. به دست آوردن سود و کسب ثروت هدف مشترک تمامی سهامداران است. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و میزان تأثیر آن ها مشخص شود ، مدیران به نگرشی درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهتر می توانند تصمیم گیری کنند.
روش؛ در این پژوهش ، به بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده سهام و ارائه یک متغیر جدید به نام نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام تعدیل‌شده پرداخته شده است. در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به 121 شرکت طی سال های 1386- 1395 از شرکت های عضو بورس اوراق بهاردار تهران در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به آزمون فرضیه های تحقیق از رویکرد هم انباشتگی کائو، رگرسیون پانل ARDL و همچنین رگرسیون حداقل مربعات خطی استفاده شد.
یافته ها؛ نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام تعدیل شده ، در مقایسه با نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام ، توانایی پیش بینی‌کنندگی بازده سهام را در سطح بالاتری دارد.
کلیدواژه ها:
نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام تعدیل شده ، پیش بینی بازده سهام ، پانل ARDL ، هم انباشتگی کائو
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است