اثر چرخ‌ دنده‌ای تعدیل سود پیش‌بینی‌ شده شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری
کد مقاله : 1012-ACC17 (R1)
نویسندگان:
علی اکبر رجبی1، محسن تنانی *2
1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد چالوس و مدرس دانشگاه آزاد اسلامشهر
2استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: پیش‌بینی سودی که شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران ملزم به افشای آن هستند، بازتابی از اهداف عملیاتی تعیین‌شده و بودجه داخلی آنهاست و شرکت‌ها با افشای چنین اطلاعاتی، در واقع ابزار کنترل بودجه‌ای خود را در اختیار بازار قرار می‌دهند. هدف این پژوهش، با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها بررسی اثر چرخ دنده‌ای تعدیل سود پیش‌بینی شده بر کارایی سرمایه‌گذاری است.
روش: پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است جامعه آماری آن شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1392-1396می‌باشد و نمونه آن متشکل از 150 شرکت بورسی بوده که به روش غربالگری انتخاب شده‌اند.
یافته‌ها: نتایج مبین آن است که انحراف نامساعد سود پیش‌بینی شده باعث سرمایه‌گذاری کمتر از حد و انحراف مساعد سود پیش‌بینی شده باعث سرمایه‌گذاری بیشتر از حد می‌شود. به عبارتی انحراف از اهداف بودجه‌ای بر روی سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و متناسب با نوع عدم تقارن باعث سرمایه‌گذاری کمتر از حد یا بیشتر از حد می‌شود.
کلیدواژه ها:
اثر چرخ دنده‌ای، سود پیش‌بینی شده، کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد، سرمایه‌گذاری کمتر از حد‏.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است